Q26 – NOV 2011

Question

Diagram 9 is a bar chart showing the time spent for five activities in a week.
Rajah 9 ialah carta palang yang menunjukkan penggunaan masa untuk lima aktiviti dalam seminggu.
Cher Questions Solution Bank Rumusan Jawapan SPM & IGCSE Questions Answers Solution
If the data is represented by a pie chart, calculate the maximum difference in the sector angles between any two of the activities.
Jika data itu diwakili oleh carta pai, hitung perbezaan maksimum sudut sektor antara mana-mana dua aktiviti itu.

New Comer 0

Answer ( 1 )

    0
    2021-02-10T02:06:09+08:00

    Answer: C

Leave an answer