Q31 – JUNE 2014

Question

Diagram 15 is a Venn diagram showing the number of students in set P, set T and set S. It is given that set P = { students who play ping pong}, set T = {students who play tennis}, set S = { students who play soccer } and the universal set, 𝜉 = P T S.
Rajah 15 ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan bilangan murid dalam set P, set T dan set S. Diberi bahawa set P = { murid yang bermain ping pong }, set T = { murid yang bermain tenis }, set S = { murid yang bermain bola sepak } dan set semesta, 𝜉 = P T S.
Cher Questions Solution Bank Rumusan Jawapan SPM & IGCSE Questions Answers Solution
Given n(𝜉) = 100, find the number of students who play only two games.
Diberi n(𝜉) = 100, cari bilangan murid yang main hanya dua permainan sahaja.

New Comer 0

Answer ( 1 )

    0
    2021-02-05T01:36:32+08:00

    Answer: B

Leave an answer