Q33 – NOV 2013

Question

A group of 40 students took a test. A student is chosen at random from the group. The probability of choosing a student who failed in the test is 1/10.
Find the number of students who passed the test.
Sekumpulan 40 murid telah mengambil suatu ujian. Seorang murid dipilih secara rawak daripada kumpulan itu. Kebarangkalian memilih murid yang gagal di dalam ujian itu ialah 1/10.
Cari bilangan murid yang lulus dalam ujian itu.

New Comer 0

Answer ( 1 )

    0
    2021-02-06T00:19:46+08:00

    Answer: D

Leave an answer