Q35 – NOV 2013

Question

A Tennis club has 15 male members and a number of female members. A member is chosen at random from the club. The probability of choosing a male member is 3/5.
Find the number of female member in the club.
Sebuah kelab Tenis mempunyai 15 ahli lelaki dan beberapa ahli perempuan. Seorang ahli dipilih secara rawak daripada kelab itu. Kebarangkalian memillih seorang ahli lelaki ialah 3/5.
Cari bilangan ahli perempuan dalam kelab itu.

New Comer 0

Answer ( 1 )

    0
    2021-02-06T00:22:09+08:00

    Answer: C

Leave an answer