Q35 – NOV 2014

Question

A box contains 100 blue cards and 44 red cards. A card is chosen at random from the box.
Find the probability that the card chosen is a red card.
Sebuah kotak mengandungi 100 kad biru dan 44 kad merah. Sekeping kad dipilih secara rawak daripada kotak itu.
Cari kebarangkalian bahawa kad yang dipilih ialah kad merah.

New Comer 0

Answer ( 1 )

    0
    2021-02-05T02:03:27+08:00

    Answer: C

Leave an answer