Q36 – JUNE 2011

Question

There are 80 students in a hall. A student is chosen at random from the hall. The probability of choosing a girl is 3/5. A group of 10 girls left the hall and a group of boys entered the hall. A student is then chosen at random from the hall. The probability of choosing a girl now is 2/5.
Calculate the number of boys who entered the hall.
Di dalam sebuah dewan terdapat 80 orang murid. Seorang murid dipilih secara rawak dari dewan itu. Kebarangkalian memilih seorang murid perempuan ialah 3/5. Sekumpulan 10 orang murid perempuan keluar dari dewan ity dan sekumpulan murid lelaki telah masuk ke dalam dewan itu. Seorang murid dipilih secara rawak dari dewan itu. Seorang murid dipilih secara rawak dari dewan itu. Kebarangkalian memilih seorang murid perempuan sekarang ialah 2/5.
Hitung bilangan murid lelaki yang telah masuk ke dalam dewan itu.

New Comer 0

Answer ( 1 )

    0
    2021-02-10T01:47:29+08:00

    Answer: B

Leave an answer