SPM ADDMATH 2019 3472/1

Question

7. Three consecutive terms of a geometric progression are 32 , p ,1. It is given that the sum of these three terms is 26 . Find the possible values of p and of q .

Tiga sebutan berturutan suatu janjang geometri ialah 32 , p , q . Diberi bahawa hasil tambah. ketiga-tiga sebutan itu ialah. 26.  Cari nilai-nilai yang mungkin bagi p dan bagi q.

Cher Questions Solution Bank Rumusan Jawapan SPM & IGCSE Questions Answers Solution

New Comer 1

Answer ( 1 )

    0
    2021-02-18T17:33:13+08:00

Leave an answer