SPM ADDMATH 2019 3472/1 Q1

Question

1. Three dice of different colours are thrown.The numbers obtained by red ,yellow and green dice are ‘6’ ,’6′ and ‘3’ respectively .
Tiga biji dadu dari warna berbeza dilontarkan .Nombor yang diperoleh oleh dadu merah ,kuning dan hijau masing-masing ialah ‘6’ ,’6′ dan ‘3’ .
(a)Draw an arrow diagram to represent the relation ‘the coloured dice thrown to the numbers obtained’.
Lukis satu gambar rajah anak panah untukmewakilkan hubungan ‘warna dadu yang dilontar kepada nombor yang diperoleh’.
(b)Hence ,state the relation .Is the relation a function ?
Seterusnya ,nyatakan jenis hubungan itu.Adakah hubungan itu satu fungsi?
Cher Questions Solution Bank Rumusan Jawapan SPM & IGCSE Questions Answers Solution

New Comer 0

Answer ( 1 )

    0
    2021-03-15T23:32:23+08:00

Leave an answer