The length, AB, of the field is 8m more than its width, AD. Given the area of the field is 384m².

Question

Diagram 2 shows a football field.

Rajah 2 menunjukkan sebuah padang bola sepak.

Cher Questions Solution Bank Rumusan Jawapan SPM & IGCSE Questions Answers Solution

The length, AB, of the field is 8m more than its width, AD. Given the area of the field is 384m². Calculate, in m, the length of the field.

Pajang AB, padang itu adalah 8m lebih daripada sebarnya, AD. Di beri bahawa luas padang itu ialah 384m². Hitung, dalam m, panjang padang itu.

New Comer 0

Answer ( 1 )

    0
    2021-01-27T20:04:56+08:00

    Answer: 24m

Leave an answer