SPM Mathematics – June 2020 (Q31)

Question

Diagram 15 is a Venn diagram that shows the result of a survey carried out by a company on a group of 255 people about their favourite handphones.
Rajah 15 ialah sebuah gambar rajah Venn yang menunjukkan suatu keputusan kaji selidik yang dijalankan oleh sebuah syarikat ke atas sekumpulan 255 orang berkenaan telefon bimbit kegemaran mereka.
Cher Questions Solution Bank Rumusan Jawapan SPM & IGCSE Questions Answers Solution
It is given that n(P) = 165, n(Q) = 105 and n(R) = 95. There are 40 people preferred both brand P and brand Q, 35 people preferred both brand Q and brand R, 60 people preferred both brand P and brand R and 10 people preferred all three brands of handphones.
How many people preferred brand P and brand Q but not brand R?
Diberi bahawa n(P) = 165, n(Q) = 105 dan n(R) = 95. Seramai 40 orang lebih suka kedua-dua jenama P dan jenama Q, 35 orang lebih suka kedua-dua jenama Q dan jenama R, 60 orange lebih suka kedua-dua jenama P dan jenama R dan 10 orang lebih suka ketiga-tiga jenama telefon bimbit tersebut.
Berapa bilangan orang yang lebih suka jenama P dan jenama Q tetepi bukan jenama R?

New Comer 0

Answer ( 1 )

    0
    2021-03-24T16:55:44+08:00

Leave an answer