SPM Mathematics – Nov 2019 (Q32)

Question

It is given that:
𝜉 = {x : 76 < x < 88},
P = {x : x is a multiple of 3},
Q = {x : x is a whole number such that when divided by 3, the remainder is 1}.
State the elements of (P Q)’.
Diberi bahawa:
𝜉 = {x : 76 < x < 88},
P = {x : x ialah gandaan 3},
Q = {x : x ialah nombor bulat dengan keadaan apabila dibahagi 3, bakinya ialah 1}.
Nyatakan unsur bagi (P Q)’.

New Comer 0

Answer ( 1 )

    0
    2021-03-23T18:07:24+08:00

Leave an answer