SPM Mathematics – Nov 2019 (Q37)

Question

Diagram 17 shows a wall plastered with various mosaics of the same size.
Rajah 17 menunjukkan sebuah dinding yang dilepa dengan pelbagai jubin dengan saiz yang sama.
Cher Questions Solution Bank Rumusan Jawapan SPM & IGCSE Questions Answers Solution
How many pattern mosaics should be replaced by unpattern mosaics so that the probability of choosing an unpattern mosaic is 1/4?
Berapa keping jubin bercorak perlu diganti dengan jubin tidak bercorak supaya kebarangkalian memilih satu jubin tidak bercorak secara rawak ialah 1/4

New Comer 0

Answer ( 1 )

    0
    2021-03-23T18:08:42+08:00

Leave an answer